Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija
Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

kn195.00
Dobavljivost: dobavljivo

Proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija

Su­vre­me­ni ma­sme­di­ji glo­bal­no i in­di­vi­dual­no iz­gra­đu­ju mi­sao­na is­ku­stva, stva­ra­ju i ruše do­živ­lja­je, proi­zvo­de drugu stvar­nost, ne samo vir­tual­nu, ona po­sta­je „stvar­na“ stvar­nost. Fi­lo­zof­ska je za­da­ća danas teža nego ra­ni­je - um mora oz­bilj­no pro­mi­sli­ti naj­sna­žni­je ob­li­ke da­na­šnjeg otu­đe­nja ljud­skih bića - vir­tual­ne svje­to­ve ma­sme­di­ja. Noam Chom­sky jedan je od izu­zet­nih kri­ti­ča­ra „obe­ća­ne zem­lje“ unu­tar In­ter­ne­ta i svih vrsta me­di­ja koja su nam, tvrde apo­lo­ge­ti ma­sme­di­ja, sud­bin­ski pre­do­dre­đe­ni. Ovaj rad po­la­zi od toga kako je nužno raz­mo­tri­ti i de­fi­ni­ra­ti na­če­la pre­ven­ci­je od još jedne čo­vje­ko­ve ovi­sno­sti koja po­sre­du­je nje­go­vo os­lo­bo­đe­nje – ovi­sno­sti o me­dij­skoj slici svi­je­ta.

U djelu se afir­mi­ra­ju ili rea­fir­mi­ra­ju neki vrlo važni kon­cep­ti i teme poput: zbu­nje­nog stada, me­dij­ske slo­bo­de, dru­št­ve­ne slo­bo­de, proi­zvod­nje pri­stan­ka i pri­st­ra­no­sti, proi­zvod­nje vi­je­sti kao te­me­lja proi­zvod­nje (slike) stvar­no­sti... Svi ti poj­mo­vi i teme su ob­ra­đe­ni, po­ja­šnje­ni i kri­ti­čki pro­ce­sui­ra­ni. Djelo je od iz­nim­ne va­žno­sti za raz­voj fi­lo­zo­fi­je me­di­ja kod nas, jed­nog od eu­rop­skih i svjet­skih novih in­ter­di­sci­pli­nar­nih pri­stu­pa ma­sov­nim me­di­ji­ma.

Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore. Lorem ipsum dolor ut sit ame dolore adipiscing elit, sed sit nonumy nibh sed euismod laoreet dolore magna aliquarm erat sit volutpat Nostrud duis molestie at dolore.

Additional features
Value 1 21 cm
Value 2 700 gr.
Value 3 10 person
Value 4 14 cm
Value 5 plastic

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Sed velit quam, auctor id semper a, hendrerit eget justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel arcu pulvinar dolor tempus feugiat id in orci. Phasellus sed erat leo. Donec luctus, justo eget ultricies tristique, enim mauris bibendum orci, a sodales lectus purus ut lorem.

Write a review

Besplatna dostava

Unutar republike hrvatske
 

400 +

Za iznos naručenih knjiga veći od četristo kuna
1